Michal Škapa - Polis

Není náhodou, že právě architektura posloužila Michalu Škapovi jako hlavní motiv, na němž obrazně ilustruje momentální situaci a stav lidské společnosti. Městské struktury jsou odrazem komplikovaného vývoje a podle stupně přiblížení vypovídají o podobě mnohotvárného celku nebo unikátních detailech, které mají vliv na jeho utváření. Z odstupu se ale drobnopisné prvky zachycované uvolněným rukopisem slévají někdy až na úroveň abstraktní kompozice, takže mohou evokovat třeba teritoriální schémata a civilizační mapy nebo v některých případech dokonce čistou malbu bez přívlastků.

It is no coincidence that architecture served Michal Škapa as the main theme he uses to figuratively illustrate the current situation and state of human civilization. The urban structures are a reflection of complicated development, and depending on the degree of zoom, they reveal the form of the multifaceted whole and the unique details affecting its formation. From a distance, however, the detailed elements, captured in a relaxed way, sometimes coalesce to the level of abstract composition, so they may evoke, for example, territorial patterns and maps of civilization or, in some cases, even pure painting without attributes.

Text: Radek Wohlmuth

Grafický design: Jan Matoušek

Fotografie: Tomáš Brabec

Tisk: Sprinter

Počet výtisků: 100

Vydal: Michal Škapa, Praha 2020360 Kč
KS
Zpět do katalogu

A také:

http://www.michalskapa.cz